Assesorament Laboral* Càlcul i confecció de nòmines i butlletins de cotització a la Seguretat Social.
* Confecció i tramitació de:

- Sol · licituds d'alta, baixa i variació de dades del treballador.
- Contractes de treball i pròrrogues.
- Certificats d'empresa.
- Liquidacions i notificacions fi de contracte.
- Escrits diversos (recursos, certificats, sol · licituds, etc.)

* Informes del cost dels treballadors per a l'empresa.
* Assessorament sobre bonificacions a l'empresa per tipus de contracte
.