• ESPECIALISTES EN TRAMITACIÓ DE HERÈNCIES

  Planificació i gestió de:

  - Impost sobre successions i donacions
  - Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats
  - Impost sobre la renda de les persones físiques
  - Impost sobre el valor afegit
  - Impost sobre Societats
  Grans Patrimonis:

  - Empresa familiar
  - Planificació de l'impost sobre successions

  Procediments inspectors, Contenciós fiscal i delictes contra la Hisenda Pública:

  - Consultes davant la Direcció General de Tributs
  - Assistència i assessorament en inspeccions tributàries
  - Reclamacions davant tribunals economicoadministratius
  - Reclamacions davant tribunals de justícia
  - Procediments penals

  Fundacions i associacions sense ànim de lucre

  Fiscalitat d'artistes i esportistes

  Contractes (civils i mercantils): confecció, desenvolupament, gestió i seguiment.
  - Arrendaments.
  - Prestació de serveis.
  - Arres
  - Compravendes
  - Contractes comercials, agència, distribució, franquícia i subministrament
  - Garantia reals i personals
  - Contractes associatius
  - Condicions generals de contractació

  Processal Civil i Mercantil:

  - Judicis de Desnonaments
  - Accions de Responsabilitat
  - Conflictes societaris
  - Procediments de resolució i rescissió contractual
  - Procediments sobre validesa, interpretació i execució de tota classe de tota classe de contractes
  - Propietat, possessió, transmissió i administració de béns mobles
  - Reclamacions de quantitat
  - Processos d'execució


  DRET DEL TREBALL

  Contractació laboral (contractes laborals en general, alts directius, pactes d'exclusivitat, no competència, confidencialitat, etc.)

  Processal laboral (judicis d'acomiadament, reclamació de quantitat, sancions, modificació condicions de treball, etc.)

  Arbitratges

  Procediments administratius (expedients d'invalidesa, viduïtat, liquidacions deutes seguretat social, etc.)